Non classé

Պատերազմ ողջ թե մեռած (texte intégral)

 La traduction française du texte, réalisée par Anaïd Donabédian, sera publiée dans le mensuel « Le Spectacle du Monde » le 26 novembre 2020. Արամ Պաչյան Պատերազմ ողջ թե մեռած Ի՞նչպես կարելի է տուն մտնել Գրիգոր Պըլտեան Ես չգիտեմ «ինչպես գրել» պատերազմի մասին: «Ինչ գրել», հավանաբար, ես դեռ ունակ եմ սա […]

Read More